REGULAMIN KRĘGIELNI 7club

I. Część ogólna

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w kręgielni zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • przebywania zwierząt,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

II. Zasady korzystania z kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni.
 5. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
  • wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
 6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 12. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

III. Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Kręgielnia nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, zamienione lub pozostawione na jej terenie przedmioty oraz pieniądze.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie kręgielni, a znalezione przez personel można odebrać bezpośrednio od personelu.
 4. Kręgielnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

IV. Rezerwacja torów bowlingowych

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 6. Kręgielnia nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

Bowling to dobra zabawa więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad!!!!!!!